LELUHUR PANDAWA DAN SILSILAHNYA I

pandhawa copyKELUARGA PANDAWA.

Dari kiri ke kanan adalah: Wrekudara, Arjuna, Puntadewa, Nakula dan Sadewa.

 Dalam jagad wayang purwa yang pernah diceritakan pada artikel sebelumnya, bahwa cerita para Pandawa yang menjadi sentral cerita wayang Jawa adalah berasal dari keturunan Batara Guru. Batara Guru yang menjadi penguasa kahyangan Jonggring Salaka juga pernah dijabarkan dalam cerita kejadian Semar dan Togog dalam gancaran cerita atau yang terkisah dalam pakeliran wayang kulit.  Pandawa sendiri adalah bentukan kata dari Pandu dan hawa, artinya anak-anak Pandu.

Silakan ditelisik terlebih dulu chart dibawah ini, untuk memudahkan pengertian, bagaimana alur darah Batara Guru hingga turun kepada para Pandawa. Cerita ini sebetulnya tidak berakhir pada keluarga Pandawa, tetapi masih panjang dan masih terus mengalir, bahkan hingga cerita Jayabaya raja Kediri dan seterusnya.

Continue reading

JAIPONGAN BANYUMASAN – Nyi Wahyuni

Nyi Wachyuni

Sebagai daerah Jawa Tengah yang berbatasan dengan Jawa Barat dan keduanya mempunyai perbedaan budaya dan adat istiadat, maka wajar bila akulturasi budaya dengan wilayah yang berimpit itu terjadi saling mempengaruhi. Wilayah Jawa tengah yang berbatasan dengan Jawa Barat secara langsung adalah Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap. Maka tidak heran, bahwa wilayah ini yang peminat seni budayanya cenderung permisif dan tidak fanatik, telah mengadaptasi karya seni Jawa Barat atau seni Sunda.

Akulturasi budaya yang kental terjadi di perbatasan Jawa Barat bagian selatan memungkinkan terjadinya perkawinan budaya, sehingga terlahir jaipong bersyair Nartosabdan yang kali ini kami sampaikan sebagai menu blog. Sedangkan setahu saya, untuk wilayah perbatasan lainnya di sisi utara, Tegal dan Brebes yang tidak begitu kental jiwa kesenian Jawanya menjadikan kurang berlakunya akulturasi seni diwilayah ini. Sebab lagi-lagi setahu saya, Tegal, Brebes adalah wilayah yang lebih berkesenian dengan corak keislaman, dimana seni asli Jawa banyak tergantikan atau terpengaruhi dengan tetabuhan rebana dengan irama mengarah ke budaya musik padang pasir. Tang tung tung . tang, eprek eprek eprek eprek . . . . . .

Continue reading

RAMAYANA 6 – Sirnaning Reretu Dhandhaka

ramayana06 copy

 Mangkana lampahe satriya sakloron anggone padha mlebu ing sategahing alas Dhandhaka datan nyipta pringga bayaning marga kalawan durgama kang ngancam ing ngarepane. Temah geger para sato wana warak, andaka, sima, ajag miwah lutung. Menawa bisa tata jalma, mangkana pangucape; “Heh para kanca, mara padha miyak suminggaha. Sumlamar gandane kang lenga Jayengkaton, mertandhani kae dudu wong kang sabaene. Mesthi kae satriya trahing kusuma rembesing madu, tedhaking atapa, turune andana warih. Aja ta sira amung kagepok salirane, senajan kapidak wayangane bakal gedhe walate. Ayo padha mire . . . mire . . . mire !!!”  Swarane kang sato wana kaprungu, . . . sak . . . sak . . . . sak . . . . . pating gropak, pating gedebug sakala wana dadi resik pindha sinapon.

Tan pantara lama barisaning raseksa kang tinindhihan dening Kala Subahu, ya Karadusana, kang padha mambu gandane satriya sakloron waspada ngingetake ing ngendi dunung beburone. Watak wantune para raseksa pating galidrah jumedhul nyampe panging kekayon, pating gropak pating jlethot swarane anggegirisi. Nggegiro sarwi angincim patrape kaya barongan tinanggap, ngepung wakul binaya mangap Rama Wijaya lan Leksmana Widagda. Parandena kekarone tan gigrig wulune tan ana gogrog marase ningali kiprahe para raseksa.

Continue reading

RAMAYANA 5 – Miwiti Jejibahan

subahu_karadusana copy

Gagat rahina, kang padha mapan lerem ana ing tengahing wana wus padha nerusake lakune. Ora pantara lama Brahmana Yogiswara lan para pandhereke wus tumeka ing Pertapan Yogisrama. Para suci ing pertapan kang padha mulat rawuhe BrahmanaYogiswara dinerekake kalawan satriya loro rerubung padha atur pambagya marang para brahmana lan para satriya kang nembe prapta. “Menapa menika satriya ingkang name Raden Rama?” mangkana gemrumung swarane kang padha pitakon.

Brahmana Yogiswara lan Wiswamitra paring wangsulan ambenerake. Kajlentrehake dening Sang Brahmana, manawa satriya sakloron sayekti satriya kang putus olah kridhaning prang lan mligine ing bab titising olah jemparing. Midhanget katrangane Brahmana Yogiswara sanalika para suci padha kalegan atine, ngucap sukur marang kang akarya jagad, dene jawata wus kepareng paring dalan tumuju marang katentreman.

Continue reading

GENDING PALARAN BANYUMASAN – Banjarnegara Gilar-gilar.

banjarnegaragilargilarnyijumirah copy

Surat Terbuka untuk Yu Jumirah.

Kula-nuwun Yu Jum, kados pundi kabare? Mugi-mugi tansah diparingi kesehatan lan keberkahan saking Gusti Allah.

Niki kula aturaken rekamane Yayune sing derekam teng antawis taun 1980an. Taksih kagungan pita kaset niki napa empun ical,Yu? Angger sampun ilang, anggep mawon niki pita kaset gadhahane kanca kula, Mas Amin, sing kula convert dados wujud MP3 dingge liru. mBoten napa-napa mbokan nggih?

Wong kula anu gole ngreka-reka kados niki jane mung idhep-idhep cara ngrikane anu tujuane documenting local heritage files. Tujuane mung ngge ngumpulaken lan nglestareaken budaya Jawa sing adi luhung, utamane sing onten hubungane kalih seni karawitan lan wayange sisan, mesthine sing saking Banyumas. Senajana teng mrika-mriki kula nggih ngunggah sanes gagrak sing pamrihe kenging kangge studi banding.

Continue reading

GENDHING – GENDHING BANYUMASAN – Kreasi Baru Fajar Budaya, Pimpinan Ki Rasito.

suryati_wachyuni copy

Masih sajian gendhing-gendhing mBanyumasan. Kali ini yang akan saya sajikan kepada tamu-tamu dari MasPatikraja adalah gending-gendhing Banyumasan sajian dari karawitan Fajar Budaya yang dipandhegani oleh Ki Rasito. Membayangkan bahwa pimpinan karawitan ini adalah seorang pengendhang yang bisa dibilang maestro kendhang banyumasan, maka bisa dibayangkan betapa anda akan menemui sajian yang juga luar biasa.

Sindhen atau swarawati yang tercantum dalam sampulnya adalah Nyi Suryati “surlespenen” Darmowibisono. Demikian nama panggilan Nyi Suryati oleh Ki Nartosabdo ketika ia menggelar wayang dengan diiringi oleh swarawati bertubuh molek ini. Surlespenen katanya susur teles, pepenen. Swarawati lainnya siapa MasPatikraja? Mereka adalah . . . . . Continue reading

RAMAYANA 4 – Pituturing Brahmana Yogiswara.

ramayana4

“Oooh, jagad dewa bathara. Sampun ngandika makaten dhuh Panembahan. Rama menika taksih balilu. Lare menika taksih meguru, dereng paja paja kapan badhe lulus ing pandadaran. Upamiya kados dene manungsa, Rama punika  lare ingkang dereng jejeg adegipun. Kula aturi matah tiyang sanesipun kewala, Panembahan. Menawi pamawas kula, aluwung kula ingkang majeng mbrastha reretu punika kaplalah kula tumekaning sirna”.

“Pamanggih paduka kepanggih leres sarambut pinara sasra mboten nalisir. Nanging paduka kadosipun kekilapan. Raden Ramawijaya punika sampun dipun wecaaken dening jawata, bilih Rama punika sayektos panjalmaning Bathara Wisnu. Sinten baya titah ingkang suwala ing bab menika? Punapa paduka nate nampi kabar, kapan wekdal Bathara Wisnu kasor ing yuda? Bathara Wisnu punika wujud pandhekaring dewa. Dinten punika Wisnu sampun tinakdir manjalma ing donya, mbrastha angkaraning jagad nyawiji dumateng putra paduka, Rama Wijaya”. Yogiswara maksih teguh ing pamawase.

Continue reading

RAMAYANA 3 – Putra-putra Dasarata

yogiswaradasarata copy

Setaun wus kepungkur saka nalikane sesaji Aswameda ginelar. Wujud nyata sesaji yekti kinabulake dening jawata agung. Telu garwaning Prabu Dasarata wus nggarbini meh bebarengan wancine. Titi kala mangsane putra kang pambarep lair wujud priya. Guwayane mencorong kadi sunaring purnama lan darbe netra kang sumorot wening. Lahire jabang bayi karawuhan sanggyaning para jawata sarwa ngabarake kalamun jabang bayi katitisan dening Bathara Wisnu. Yektine ing tembe mburine titah, iki bakal kawasa nanggulangi mungsuh angkara murka. Sesanti jaya-jaya wijayanti kaaturake uga dening sanggyaning para brahmana kang padha rawuh.

Resi Wasista paring tenger marang si jabang bayi, “Mugi kapareng kula paring nama kaliyan jabang bayi punika dhuh Sang Prabu. Kula paring tetenger dhumateng putra Paduka; Raden Ramayana, ingkang mengku teges kreta ingkang kinarya ngrata margi”.

Continue reading

WISANGGENI MURCA – Ki Sugino Siswocarito

WisanggeniMurca

Lha kiye inyong teka maning neng maspatikraja. Sekiye lakon sing tek unggah lakon ana gegayutane karo Wisanggeni. Mesthine para rawuh neng wayangprabu (sing seniki dados indonesiawayang), mligine wong penginyongan pada ngarep arep sebab angger Dalang Gino nyuwarakena Wisanggeni jan cocog banget karo selerane wong penginyongan padha. Sebab kiye mung audio, dadi ya wis klop banget denggo ngayalena kepriwe sosok Wisanggeni angger dirungu suarane lewat Dhalange sing jan timbrene serak serak. Angger ana gambare, jane sih tambah seneng maning angger weruh aglang-eglenge Antasena. Jan klop banget angger Antasena ketemu karo Wisanggeni. Sayange, tokoh Wisanggeni neng lakon kiye jan mung kocap thok.

Lah ngomongena lakon kiye, sing judhule Wisanggeni murca. Murca maring ngendi ya kang? Terus kepriwe gegeyutane karo Gatutkaca, Dewi Suryawati lan Dewi Galawati? Tek critani disit sarwa sethithik denggo pengantar donlot kiye.

Continue reading

RAMAYANA 2 – Sesaji Aswameda

sesaji_aswameda copy

Ngambali kang wus kawuri. Dewi Kusalnya ngiring lampahe Dasarata bali marang Negara Ayodya. Para punggawa Ayodya kang maksih setya marang Prabu Banaputra tinimbalan kalebu Brahmana kang aran Resi Wasista. Amber mbalabar pasewakan kaya samudra pasang. Thuk dhengkul tumpang wrangka pisowane para parampara lan para nayaka miwah para kawula Negara Mantili, dupi uninga manawa putri Prabu Banaputra kang wus ilang sawatara wektu bali marang praja.

Ing kono sang Dewi Kusalya angundhangake, manawa Dasarata iku wis dadi garwane. Kacaritaake kanthi terwaca kabeh lelakone kawiwitan saka ilanging dhiri nalika gempurane Prabu Dasamuka inguni nganti tumeka bali marang Negara Ayodya. Mula ing mengko Kusalya minta tetimbangan kalawan para sepuh lan kabeh paranparaning praja apa kang mesti katindakake ing wektu sabanjure.

Continue reading