RAMAYANA 5 – Miwiti Jejibahan

subahu_karadusana copy

Gagat rahina, kang padha mapan lerem ana ing tengahing wana wus padha nerusake lakune. Ora pantara lama Brahmana Yogiswara lan para pandhereke wus tumeka ing Pertapan Yogisrama. Para suci ing pertapan kang padha mulat rawuhe BrahmanaYogiswara dinerekake kalawan satriya loro rerubung padha atur pambagya marang para brahmana lan para satriya kang nembe prapta. “Menapa menika satriya ingkang name Raden Rama?” mangkana gemrumung swarane kang padha pitakon.

Brahmana Yogiswara lan Wiswamitra paring wangsulan ambenerake. Kajlentrehake dening Sang Brahmana, manawa satriya sakloron sayekti satriya kang putus olah kridhaning prang lan mligine ing bab titising olah jemparing. Midhanget katrangane Brahmana Yogiswara sanalika para suci padha kalegan atine, ngucap sukur marang kang akarya jagad, dene jawata wus kepareng paring dalan tumuju marang katentreman.

Continue reading

GENDING PALARAN BANYUMASAN – Banjarnegara Gilar-gilar.

banjarnegaragilargilarnyijumirah copy

Surat Terbuka untuk Yu Jumirah.

Kula-nuwun Yu Jum, kados pundi kabare? Mugi-mugi tansah diparingi kesehatan lan keberkahan saking Gusti Allah.

Niki kula aturaken rekamane Yayune sing derekam teng antawis taun 1980an. Taksih kagungan pita kaset niki napa empun ical,Yu? Angger sampun ilang, anggep mawon niki pita kaset gadhahane kanca kula, Mas Amin, sing kula convert dados wujud MP3 dingge liru. mBoten napa-napa mbokan nggih?

Wong kula anu gole ngreka-reka kados niki jane mung idhep-idhep cara ngrikane anu tujuane documenting local heritage files. Tujuane mung ngge ngumpulaken lan nglestareaken budaya Jawa sing adi luhung, utamane sing onten hubungane kalih seni karawitan lan wayange sisan, mesthine sing saking Banyumas. Senajana teng mrika-mriki kula nggih ngunggah sanes gagrak sing pamrihe kenging kangge studi banding.

Continue reading

GENDHING – GENDHING BANYUMASAN – Kreasi Baru Fajar Budaya, Pimpinan Ki Rasito.

suryati_wachyuni copy

Masih sajian gendhing-gendhing mBanyumasan. Kali ini yang akan saya sajikan kepada tamu-tamu dari MasPatikraja adalah gending-gendhing Banyumasan sajian dari karawitan Fajar Budaya yang dipandhegani oleh Ki Rasito. Membayangkan bahwa pimpinan karawitan ini adalah seorang pengendhang yang bisa dibilang maestro kendhang banyumasan, maka bisa dibayangkan betapa anda akan menemui sajian yang juga luar biasa.

Sindhen atau swarawati yang tercantum dalam sampulnya adalah Nyi Suryati “surlespenen” Darmowibisono. Demikian nama panggilan Nyi Suryati oleh Ki Nartosabdo ketika ia menggelar wayang dengan diiringi oleh swarawati bertubuh molek ini. Surlespenen katanya susur teles, pepenen. Swarawati lainnya siapa MasPatikraja? Mereka adalah . . . . . Continue reading

RAMAYANA 4 – Pituturing Brahmana Yogiswara.

ramayana4

“Oooh, jagad dewa bathara. Sampun ngandika makaten dhuh Panembahan. Rama menika taksih balilu. Lare menika taksih meguru, dereng paja paja kapan badhe lulus ing pandadaran. Upamiya kados dene manungsa, Rama punika  lare ingkang dereng jejeg adegipun. Kula aturi matah tiyang sanesipun kewala, Panembahan. Menawi pamawas kula, aluwung kula ingkang majeng mbrastha reretu punika kaplalah kula tumekaning sirna”.

“Pamanggih paduka kepanggih leres sarambut pinara sasra mboten nalisir. Nanging paduka kadosipun kekilapan. Raden Ramawijaya punika sampun dipun wecaaken dening jawata, bilih Rama punika sayektos panjalmaning Bathara Wisnu. Sinten baya titah ingkang suwala ing bab menika? Punapa paduka nate nampi kabar, kapan wekdal Bathara Wisnu kasor ing yuda? Bathara Wisnu punika wujud pandhekaring dewa. Dinten punika Wisnu sampun tinakdir manjalma ing donya, mbrastha angkaraning jagad nyawiji dumateng putra paduka, Rama Wijaya”. Yogiswara maksih teguh ing pamawase.

Continue reading

RAMAYANA 3 – Putra-putra Dasarata

yogiswaradasarata copy

Setaun wus kepungkur saka nalikane sesaji Aswameda ginelar. Wujud nyata sesaji yekti kinabulake dening jawata agung. Telu garwaning Prabu Dasarata wus nggarbini meh bebarengan wancine. Titi kala mangsane putra kang pambarep lair wujud priya. Guwayane mencorong kadi sunaring purnama lan darbe netra kang sumorot wening. Lahire jabang bayi karawuhan sanggyaning para jawata sarwa ngabarake kalamun jabang bayi katitisan dening Bathara Wisnu. Yektine ing tembe mburine titah, iki bakal kawasa nanggulangi mungsuh angkara murka. Sesanti jaya-jaya wijayanti kaaturake uga dening sanggyaning para brahmana kang padha rawuh.

Resi Wasista paring tenger marang si jabang bayi, “Mugi kapareng kula paring nama kaliyan jabang bayi punika dhuh Sang Prabu. Kula paring tetenger dhumateng putra Paduka; Raden Ramayana, ingkang mengku teges kreta ingkang kinarya ngrata margi”.

Continue reading

WISANGGENI MURCA – Ki Sugino Siswocarito

WisanggeniMurca

Lha kiye inyong teka maning neng maspatikraja. Sekiye lakon sing tek unggah lakon ana gegayutane karo Wisanggeni. Mesthine para rawuh neng wayangprabu (sing seniki dados indonesiawayang), mligine wong penginyongan pada ngarep arep sebab angger Dalang Gino nyuwarakena Wisanggeni jan cocog banget karo selerane wong penginyongan padha. Sebab kiye mung audio, dadi ya wis klop banget denggo ngayalena kepriwe sosok Wisanggeni angger dirungu suarane lewat Dhalange sing jan timbrene serak serak. Angger ana gambare, jane sih tambah seneng maning angger weruh aglang-eglenge Antasena. Jan klop banget angger Antasena ketemu karo Wisanggeni. Sayange, tokoh Wisanggeni neng lakon kiye jan mung kocap thok.

Lah ngomongena lakon kiye, sing judhule Wisanggeni murca. Murca maring ngendi ya kang? Terus kepriwe gegeyutane karo Gatutkaca, Dewi Suryawati lan Dewi Galawati? Tek critani disit sarwa sethithik denggo pengantar donlot kiye.

Continue reading

RAMAYANA 2 – Sesaji Aswameda

sesaji_aswameda copy

Ngambali kang wus kawuri. Dewi Kusalnya ngiring lampahe Dasarata bali marang Negara Ayodya. Para punggawa Ayodya kang maksih setya marang Prabu Banaputra tinimbalan kalebu Brahmana kang aran Resi Wasista. Amber mbalabar pasewakan kaya samudra pasang. Thuk dhengkul tumpang wrangka pisowane para parampara lan para nayaka miwah para kawula Negara Mantili, dupi uninga manawa putri Prabu Banaputra kang wus ilang sawatara wektu bali marang praja.

Ing kono sang Dewi Kusalya angundhangake, manawa Dasarata iku wis dadi garwane. Kacaritaake kanthi terwaca kabeh lelakone kawiwitan saka ilanging dhiri nalika gempurane Prabu Dasamuka inguni nganti tumeka bali marang Negara Ayodya. Mula ing mengko Kusalya minta tetimbangan kalawan para sepuh lan kabeh paranparaning praja apa kang mesti katindakake ing wektu sabanjure.

Continue reading

RAMAYANA 1 – Bathara Wisnu kang Ngemban Jejibahan.

parepatan_jonggringsalaka2-1_edited-1

Ana ing Bale Marcukundha, Sang Hyang Girinata dadi paran pangayomaning para jawata tri dasa watak nawa. Ing kana para jawata mundhut pawarta apa darunane dene gonjing Bale Marcukudhamanik, rengat sungune Lembu Andini. Kawah Candradimuka kaya kinebur, endut siblegedaba temah amber angabeki Repat Kepanasan. Alum godhonge kayu Klepu Dewandaru, miwah kayu andong kayu muring pada rebah kasulayah sarta gawe gegering widadara lan widadari.

Medhar sabdane Bathara Guru, kalamun ing arcapada ana titah nama Yogiswara kang tekung anggone muja semedi. Panuwune muga lair putra kang pinilih kang kawasa mbrastha leletheking jagad, aran Prabu Dasamuka. Saka pamujane Brahmana Yogiswara kang manther samadine, mula tumindake kawasa karya gara-gara. Saka serenging gara-gara temah Bathara Guru arsa ngabulake pamintane Brahmana Yogiswara.

Continue reading

DASARATA 2 – Kang Kena ing Apus Krama

dasarata2_edited-1

Pandirangan netrane mulat ngiwa-manengen, ora ngrewes panembramane Brahmana Yogiswara. Mula Brahmana Yogiswara nuli ngambali anggonira ngacarani rawuhe Sang Rahwana. ‘Sami raharja sarawuh Paduka Sang Prabu Dasamuka . . ?”

 Manthuk tumuli jawab, Rahwana, “Apa buronku ana ing papan kene?”

“Wujud menapa buron paduka, Sang Prabu?”.

“Kusalya. Dewi Kusalya. Apa dheweke umpetan ana kene?”

“Inggih, kepara leres”

“Bagus!! ” Girang gambira, Dasamuka. Nuli kagenggem mutyara kakrincingake ana sangareping mukane  Brahmana Yogiswara. “Nembe iki aku ngawruhi ana Brahmana kang jujur. Gelem kowe nampa ganjaranku?”

“Kula kinten ing saindenging jagad, boten wonten satunggaling brahmana ingkang purun nampi ganjaran arupi raja-brana. Ganjaran ingkang wujud makaten menika sanes ingkang kagadhang-gadhang wontening pangangen-angening para ambeg suci”.

Continue reading

DASARATA 1 – Impen kang Kadaradasih

dasarata,kusalya,yogiswara_edited-1

Kang aneng pertapan Yogisrama, ana satriya kang ambeg pandhita, mangasrama ing kana kawit saka timur. Satriya iku kekasih Dasarata, kang wiwit cilik mula wus dherek lan Brahmana Yogiswara. Ora mokal lamun Dasarata watak satriyane saya dina saya tipis amarga saben ari amung ngelmu kapandhitan kang kaparingan dening Brahmana Yogiswara. Mula Dasarata adoh saka bab kang magepokan kalawan gebyaring kadonyan lan nyingkiri sipat sikeping kaprajuritan. Sangsaya percaya jiwane, kalamun kamulyan ing donya dudu bab kang mesti kagayuh.

Wengi wus meh gagat rina nalika Dasarata nyumpena kajugrugan lintang. Emeng tyase Dasarata temah kumawani nanjihake bab impene marang Sang Brahmana Yogiswara.

“Sawijining sasmita kang gaib” mangkana Begawan Yogiswara ngandika. “Bokmenawa sira bakal nampa nugrahaning dewa. Tegese, sira bakal uwal saka lingkuping pertapan”.

Continue reading