KUMBAKARNA LENA – Ki Nartosabdo

kang siyung kadi siyungnya | duk Bathara Kala anggaru bumi | kumilat-kilat malêdug | tinon saking mandrawa | sindhung riwut graning gunung ngundhung-undhung | silêndhung dhangdhang wurahan | umung rubung manambêri ||

Kisah epic Ramayana dalam cerita yang dibalut kidung macapat Babad Ramawijaya sudah mencapai episode dimana Kumbakarna maju ke medan pertempuran. Turunnya Kumbakarna menjadi seorang Patriot Bangsa sudah banyak dikupas oleh para sastrawan dan budayawan. Bahkan pada suatu buku yang dikenal dengan Serat Tripama, Kumbakarna yang notabene adalah seorang raksasa dinobatkan sebagai seorang Patriot Bangsa yang layak menjadi teladan.

Tidak ketinggalan, para dalang wayang purwa telah mendokumentasikan pagelaran tentang Kumbakarna dalam peristiwa majunya ia dalam perang dengan judul Kumbakarna Gugur. Sebagai contoh adalah lakon yang sama dibawakan oleh Ki Hadi Sugito, dari Jogyakarta. Dari tlatah Banyumas juga Ki Sugino Siswocarito sudah juga kami unggah sebagai dokumentasi file bagaimana sanggit Kumbakarna Gugur dilakonkan dengan gagrak Banyumasan.

Continue reading

61. Pangkur, 19 Pada – Serat Rama Yasadipura1

kang siyung kadi siyungnya | duk Bathara Kala anggaru bumi | kumilat-kilat malêdug | tinon saking mandrawa | sindhung riwut graning gunung ngundhung-undhung | silêndhung dhangdhang wurahan | umung rubung manambêri ||

kang siyung kadi siyungnya | duk Bathara Kala anggaru bumi | kumilat-kilat malêdug | tinon saking mandrawa | sindhung riwut graning gunung ngundhung-undhung | silêndhung dhangdhang wurahan | umung rubung manambêri ||

Perkataan Kumbakarna yang menyalahkan tentang kejadian yang sudah berlalu, mengungkit kesalahan-kesalahan yang telah dibuatnya, membuat Dasamuka yang sedari tadi diam, akhirya marah juga. Ia turun dari kursinya, berdiri dan menunjuk-tunjuk muka Kumbakarna, “Heh lama lama perkataanmu melantur dan berbau busuk menjijikkan. Kamu berucap yang tidak-tidak, berkata bohong yang tidak sepantasnya kamu katakan. Aku kabarkan mengenai kedaan Negara kita, tetapi kamu malah mengatakan kejadian masa lalu yang tidak perlu kamu ungkit lagi!!”.

Continue reading

60. Sinom, 20 Pada – Serat Rama Yasadipura1

wuta tuli ring upaya | si kaki milu nuturi | anuta mring Wibisana | yêkti anêmu basuki | mung siyunge dèn isis | sapa sira sapa ingsun | ratu jayèng bawana | ngaku lêlananging bumi | ya pagene prihatin kasoran ing prang

wuta tuli ring upaya | si kaki milu nuturi | anuta mring Wibisana | yêkti anêmu basuki | mung siyunge dèn isis | sapa sira sapa ingsun | ratu jayèng bawana | ngaku lêlananging bumi | ya pagene prihatin kasoran ing prang

Kakang pasti tahu, bahwa Gunawan Wibisana adalah orang yang mengerti akhir dari perbuatan buruk dan sebaliknya. Perbuatan yang belum terjadi, Wibisana sudah melihatnya. Sebab itulah, kenapa Gunawan telah mengatakan apa yang seharusnya dilakukan kepadamu, kakang, karena ia mencintai saudaranya.

Ingatlah kakang peristiwa dulu? Walaupun Gunawan kamu tendang, tetapi ia masih saja sabar dan tersenyum. Bahkan kemudian masih juga memberikan kata-kata bijak untuk mengingatkanmu, sebelum akhirnya ia meninggalkan kakang Prabu lengkap dengan pengikut setianya. Ia meninggalkanmu dengan segala kemuktennya dan kini menjalin persaudaraan dengan Rama seperti halnya saudara sekandung. Bahkan ia kini menjadikan keluhuran Ramawijaya bertambah derajatnya. Ia telah rela meninggalkan Alengka yang kian membusuk. Meninggalkan tempat kejahatan dan segala kemurkaan, maka tidak salah apabila kini Alengka kalah perang.

Continue reading

59. Asmaradana, 29 Pada – Serat Rama Yasadipura 1

. majêng sarwi awotsari | katingalan kakangira | Rahwana acum ulate | kêkêtêge sumyar-sumyar | rumaras katingalan | ulate abêngus-bêngus | ngrarêpa dènnya ngandika ||

. majêng sarwi awotsari | katingalan kakangira | Rahwana acum ulate | kêkêtêge sumyar-sumyar | rumaras katingalan | ulate abêngus-bêngus | ngrarêpa dènnya ngandika ||

Kumbakarna adalah saudara kedua Dasamuka yang kesenangannya tidur tidak main-main. Tidurnya tidak terkirakan lama waktunya seperti layaknya seekor kerbau. Maka untuk membangunkan Kumbakarna harus dengan usaha yang keras.

Para punggawa yang ditugasi membangunkan Kumbakarna buru-buru menuju ke istana Kumbakarna. Jumlah mereka tidak tanggung-tanggung, jutaan mereka datang dengan tetabuhan dan sorak sorai membahana.

Continue reading

58. Durma, 24 Pada – Yasadipura1

sigra mingêr adhêndha Kapi Anila | kawaca kêni malih | mukêt kêkêt lawan | karakêt lawan awak | patih angluh kadi kanin | ngrukêt andhêndha | dhêndha-dhinêndha sami

sigra mingêr adhêndha Kapi Anila | kawaca kêni malih | mukêt kêkêt lawan | karakêt lawan awak | patih angluh kadi kanin | ngrukêt andhêndha | dhêndha-dhinêndha sami

Prahasta yang sama cekatannya dengan Patih Anila punya kesempatan untuk bertempur jarak dekat. Pertempuran jarak rapat antara keduanya kali ini memang terjadi. Jual beli pukulan saling mengincar kelemahan lawan, tetapi pukulan masing-masing dari kedua patih itu tidak mampu membuat lecet sama sekali oleh kekuatan lawan. Tubuh Anila kenyal tidak mempan oleh pukulan gada Prahasta, hanya matanya yang berkejap dan mulutnya meringis memancing kemarahan Prahasta.

Prajurit dari kedua belah pihak masih saja berhenti bertempur memperhatikan kedua pemimpin mereka bertempur dengan segala sorak ketika masing-masing jagoannya mengungguli yang lain. Sementara di angkasa para dewa bersuka ria melihat pertempuran itu dan sesekali menghujani kembang bila Anila unggul.

Continue reading

57. Pangkur, 22 Pada – Serat Rama Yasadipura1

ingsun prawira Anila | nadyan padha bupati tuwa mami | ing ayuda pan gêgêdhug | payo aprang lan ingwang | pijêr-pijêr ngucap-ucap gora wuwus | cangkême andhêlak dhêlak |[ kodhik rêrêgêding bumi ||

ingsun prawira Anila | nadyan padha bupati tuwa mami | ing ayuda pan gêgêdhug | payo aprang lan ingwang | pijêr-pijêr ngucap-ucap gora wuwus | cangkême andhêlak dhêlak |[ kodhik rêrêgêding bumi ||

Patih Prahasta mengamuk diatas kereta perangnya. di tangannya tergenggam busur panah sebesar pohon tal dengan anak panahnya yang sebesar pohon pinang. Dari busurnyu meluncur ribuan anak panah yang menghujami tentara kera. Korban dari Malyawan berjatuhan dengan cepat. Dalam sekejap panah yang terlepas dari busur Prahasta telah mencapai ratusan hingga ribuan batang.

Sugriwa tidak mau korban bertambah banyak. Ditunjuknya Kapi Anila, “Anila, jangan tinggal diam!!. Aku pikir tidak ada lagi yang bisa menanggulangi amuk Prahasta kecuali kamu. Patih harus dilawan oleh patih juga. Cepatlah jangan sampai korban bertambah banyak!”

Continue reading

56. Sinom, 22 Pada -Serat Rama Yasadipura1

. wiku-wiku kuna-kuna | Ngalêngka pangulah jurit | samya ngatêr kyana patya | sagung buta kaki-kaki | lan buta nini-nini | têtêkên pating kêthêkluk | mêmuwus jaya-jaya | jayaa rêkyana patih |

. wiku-wiku kuna-kuna | Ngalêngka pangulah jurit | samya ngatêr kyana patya | sagung buta kaki-kaki | lan buta nini-nini | têtêkên pating kêthêkluk | mêmuwus jaya-jaya | jayaa rêkyana patih |

Prabu Dasamuka akhirnya memanggil pamannya, Patih Prahasta, setelah lama duduk diam tercenung. Tidak lama kemudian, si paman telah sampai di hadapan kemanakannya. Tidak sabar lagi Dasamuka berkata, “Man Prahasta, andalanku Dumraksa dan Kampana telah tewas. Paman tahu siapakah yang sebaiknya aku minta untuk maju sebagai senapati selanjutnya?!”

Prahasta maju menyembah dan berkata, “Kenapa harus berpikir panjang dan rumit. Sederhana saja, jangan dibikin susah hati. Bila pamanmu masih hidup, seharusnya anak prabu hanya cukup merasakan enaknya diam di istana. Tidak kurang para abdi raksasa yang siap untuk maju ke medan tempur. Termasuk pamanmu ini. Walaupun sudah tua tetapi pamanmu ini sanggup untuk menjadi benteng Negara Alengka yang selama ini belum pernah maju menghadapi bahaya akan musuh yang mendatangi. Pamanmu sudah berjanji untuk siap menjaga ketenteraman Negara dari segala ke hal yang hendak merusak Alengka”.

Continue reading

55. Durma, 51 Pada – Serat Rama Yasadipura1

Radèn Ramadayapati sigra mêsat | mandhi watu sawukir | munggèng asta kanan | asta kiwa kang molah | amiwir-miwir kumitir | kadya manyura | kirab mrih andon rêsmi

Radèn Ramadayapati sigra mêsat | mandhi watu sawukir | munggèng asta kanan | asta kiwa kang molah | amiwir-miwir kumitir | kadya manyura | kirab mrih andon rêsmi

Sorak gemuruh bergelora dari pasukan kera yang hendak maju kembali dalam perang. Mereka kembali bangkit semangatnya karena tahu bahwa mereka masih tetap menjadi bagian dari raja Ramawijaya seperti apa yang terjadi pada saat awal pengabdian.

Sudah hampir pagi ketika mereka bergerak maju ke medan perang. Keberanian mereka kembali menyala juga karena melihat tanda-tanda pada peristiwa semalam. Para Dewa yang ngejawantah semalam telah menadai bahwa mereka akan menang dalam peperangan menumpas segala kemurkaan dan menjaga keselamatan dunia. Maka para tentara wanara berebut maju didepan untuk mengurung tembok kota.

Continue reading

54. Maskumambang, 28 Pada – Serat Rama Yasadipura1

.....Duryudana Kuruwendra Kurupati | panggawe kadhusthan | tumpês dening sira benjing | kabèh murka kênèng sira ...

…..Duryudana Kuruwendra Kurupati | panggawe kadhusthan | tumpês dening sira benjing | kabèh murka kênèng sira …

Para dewa masih bergiliran memuji dan memberikan doa kekuatan bagi Ramawijaya. Bila saat lalu disebutkan bahwa bila di upamakan air susu sapi, maka Rama adalah sebagai sapinya yang mengendalikan bagaimana susu itu keluar.

Maka kini giliran beberapa dewa yang mengumpamakan Rama sebagai ular, maka ialah sebagai naga Basuki, ataupun serupa dengan Hyang Ontaboga. Juga bila diupamakan sebagai air kali yang suci, maka kamulah bengawannya, dan banyak lagi perumpamaan yang menyangkut keutamaan dari sebuah benda atau sifat dari para “pinunjul”.

Continue reading

SAMPUR KUNING – Condhongraos

 

SAMPUR KUNING - CONDHONGRAOS

SAMPUR KUNING – CONDHONGRAOS

Sejatosipun sakawit kula ngonvert ngantos ngedit lan pokokipun sedaya proses nge-digitalisi (apa iki) kaset ingkang irah-irahanipun Sampur Kuning menika, manah kula sampun lebet dèning kepranan. Kula malah saged mastani gendhing menika malah ngèdani. Lha kados pundi, lha wong lagu ingkang gadhah irama sigrak ing irama setunggal, nanging melankolis ing irama kalih menika, jian, kados nggadhahi magnet magis ingkang boten saged dipun lawan tarikanipun.

Gendhing (kula sebat gendhing kemawon inggih, senajan menika wujud lagu ladrang) ingkang karipta dening Ki Nartosabdo menika dipun garap saè sanget, kejawi gendhingipun piyambak, ugi karekam pilah sanget ing bab instrument picking-up ipun. Mila panjenengan mangkè saged midhangetaken, kados pundi pilahing instrument lan aluning irama kidungipun para pesindhèn, ingkang kalagoaken dening Nyi Ngatirah, Nyi Toegini lan Nyi Tantinah.

Continue reading