ANTASENA GUGUR – KI SUGINO SISWOCARITO

Judul utawi irah-irahan lakon niki jan-jane arang arang kocap onten pagelaran sing dipanggungaken teng tlatah sanes. Lakon niki sing genah anu “meng-expose” tokoh Antasena sing jan pancen dados tokoh favorite teng tlatah Banyumas, kados dene tokoh Wisanggeni. Kalih-kalihe tokoh sing kula sebat teng nginggil niku pancen dados tokoh kupiya pasangan, teng katah lakon pagelaran ringgitan mBanyumasan.

Senajana prastawa gugure Antasena niku jane mung sisipan, tapine wong genah niku anu tokoh sing dadi favorite “audience” wayang mBanyumasan kados kula sebut teng nginggil, saking jalaran niku, mbokmenawa jeneng lakon sing niki dados kangge irah-irahan utawa judul.  Terus disebat lakon Antasene Gugur.

Sing menjila teng lakon niki malah trekahe Prabu Bogadenta sing gadah tumpakan gajah sing aran Murdaningkung, lan sratine sing ayu-moblong  Dewi Murdaningsih. Jane niki lajering lakon.

Raden Arjuna mboten kiyat kenging pamblituking Dewi Murdaningsih ingkang angujiwat. Nanging pungkasanipun Dewi Murdaningsih ugi ketaman panah asmaraning Raden Arjuna

Penjenengan mangga kula aturi migatosaken, kados pundi pepanggihane Raden Janaka nggene adu arep kalih Dewi Murdaningsih, sing jan Gino banget. Pokoke angger Dalang Gino nglakokena adegan asmara, jan kaya-kayane romantiiiis banget.

Turan onten perange sing rame antarane Raden Janaka sing nitih Kuda Mangunjaya kagungane Wara Srikandi, mengsah kalih Prabu Bogadenta sing nitih Gajah Murdaningkung. Saking sektine Gajah Murdaningkung, ngantos Kuda Mangunjaya kepulet tlalening gajah, sirna mergalayu.

Lakon niki diwiwiti kalih adegan Kurawa sing nembe mawon pepes otot bebayune, merga kecalan senapati sing jan saged ngangkat “moral” perang prajurit Kurawa, lan sing didama-dama saged mrantasi gawe. Nyatane Resi Bisma niku malah sirna kasambut ing rana.

Miturut critane, perange Resi Bisma onten Kurukasetra niku, dangune ngantos sekawan welas dinten. Mangka saking purwaning paprangan dumugi pungkasan , perang Baratayuda mung mendet wanci wolulas dinten. Mulane pepesing manah Prabu Duryudana kang ing semangke ngawontenaken pasewakan agung kados mboten saged sinayudan.

Kuciwane Sang Parbu niku sanget ageng. Mergane Prabu Duryudana kadose kelingan kalih pangandikane keng eyang Resi Bisma, menawi panjenengane Prabu Duryudana saged mukti wibawa, nerasaken perang lan saged unggul ing yuda menawi Resi Bisma tetep teguh saged mrantasi damel lan menangaken Kurawa. Nanging sewalike, menawi Resi Bisma kasoran, tebihe kasambut ing rana, tegese perang kedah dipun pungkasi, lan Kurawa kedah nglila’aken Bumi Ngastina lan Indraparahasta sak jajahane, kawangsulan dateng para Pandawa.

Teng pasewakan, Prabu Salya ngarih-arih dateng Prabu Duryudana, kersaa nuruti ucapipun Eyang Bisma, perang kakendelaken. Prabu Salya kersa maringaken Negari Mandaraka dateng keng mantu, Prabu Duryudana. Salajenge, Prabu Salya trimah minggah ing Ngargabelah, mahas ing asamun madeg pendita.

Nanging pamanggihipun Pandita Durna kaliyan Patih Sengkuni, Baratayuda kedah dipun lajengaken, kanti pamanggih ingkang benten kaliyan Prabu Salya. Onten ngriki “titik kelanjutan” perang Baratayuda. Kurawa mBangun Jaya! Awit Pendita Durna gadah agul-agul muride sing cacah sepuluh sagah mrantasi damel. Sinten namine, onten sing aran Prabu Gardapati, Prabu Kertipeya, Prabu Wersaya, Prabu Bogadenta lan sapiturute.

Kula tek komentar, kepareng nggih? Sebab-musababe muride Pendita Durna sing cacah sepuluhlewih niku, menurut crita pakem, jan jane niku kadange piyambak rayine Prabu Duryudana sing nalika semanten onten lampahan Pendawa Traju, para kadange Prabu Duryudana niku kendang saking Negari Ngastina, tebih kabuncang nyebar dawah dumugi negara Ngatasangin, cara senikine ndeyan “luar negri”.

Teng mrika setunggal setunggale para Kurawa sami maju mulya, dados ratu teng negara ngendi tibane. Semangsane para Kurawa sing kapisah niku kangen, wangsul malih malih nuweni dateng Negari Ngastina, lan meguru kalih Pandita Durna. Milane para raja niku saged ketampi meguru kalih Pendita Durna sing empun sumpah, mung trah Wiyasa sing saged dados muride. Dados trep-e Prabu Kertipeya sing ngakang kalih Prabu Duryudana, kados sing onten lakon Gathutkaca Kembar Lima wingi niku. Niku komentar kula.

Jan nembe jejeran mawon niki empun rame. Mangga diterasken kiyambek nggih, onten sebab napa Raden Antasena saged gugur. Lan sinten sing saged nyedani Raden Antasena.

Kepripun bab rekamane Mas Patikraja?  Mutune saged kula golongaken Hi-Quality, imbang lah menawi dibanding kalih lakon Bisma Gugur. Sebab Mas Mardianto sing kagungan kaset nyilihaken teng kula lumayan suwe, mulane sing radi kurang sae hasil convert-e kula ambali wola-wali ngantos kula anggep sempurna. Agenge file tetep kula pisah per file sami kalih kaset asline lan diperes laju bit-e onten angka 128Kbps. Muga muga enteng nggih ngunduhe.

Niki onten tambahan keterangan, sesampune lakon niki  sambungane lakon UNDUR-UNDUR KAJONGAN, utawi Werkudara-Janaka Kependut. Empun siap koh

Mangga menawi empun DONLOD, murih maju olahane lan kepripun murih langkung mirasa pasugatan kula, ampun isin isin njenengan sami sing paring komentar.

 

Iklan

7 comments on “ANTASENA GUGUR – KI SUGINO SISWOCARITO

 1. Kula nuwun…
  Kula doni saking kebumen.
  Kula pangemar wayang kulit kususe dalang ki sugino, kula pingin sanget download. Lakon~lakon serie bratayudha. Nanging mboten saged dipun unduh. Ngantos saniki sanget kula ajeng ajeng

  • Melas banget angger inyong krungu sambate kanca sing ora bisa donlod. Utamane unggahan sekang dalang Gino, utamane mening angger seri Baratayudane sing wis kumplit plit..
   Anggera inyong pedhek, tek tekani rika, tek wehi kabeh sing inyong wis duwe wayangann sing lakone sekang dalang Gino. Laaaahhhh . . . . . . . .

 2. Nuwun sewu file 3B kok mboten wonten nggih ….lahhh kula penasaran mbun didownload sedaya namung kirang no 3B ….
  Amargi badhe kula puter mangke ndalu

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s