52. Dhandhanggula,38 Pada – Serat Rama Yasadipura1

lah ing mangke bapa kadipundi | dadosipun jêng narendraputra | punapa tulus apêse | sirna sabalanipun | Arya Wibisana lingnya ris | hèh nini wruhanira | aja sira wuyung | dèn têtêp angèstupada |

lah ing mangke bapa kadipundi | dadosipun jêng narendraputra | punapa tulus apêse | sirna sabalanipun | Arya Wibisana lingnya ris | hèh nini wruhanira | aja sira wuyung | dèn têtêp angèstupada |

“Walau Trijatha adalah turunan ditya yang banyak orang meragukan omongannya, hamba sudah berjanji akan ikut mati bersamamu Uwa Dewi bila Uwa tewas. Uwa, bangunlah!!” jerit Trijatha.

Trijatha masih saja menangis dengan jeritannya”Jangan kira Trijatha hanya turunan ditya hingga hanya berpura-pura menangisimu, Uwa, tapi hamba ini juga adalah trah Dewi Sukesi. Tapi hamba tidak akan percaya begitu saja apa yang telah terjadi, sebelum memutuskan untuk ikut dalam kematianmu, Uwa. Hamba akan berupaya dahulu untuk bertemu ayah hamba, Wibisana, beliau-lah yang bahkan telah tahu apa yang akan terjadi dimasa depan, disaat kapankan putri linuwih harus mati dengan terhormat”.

Continue reading

51. Sinom, 25 Pada – Serat Rama Yasadipura.

jagad kadya kaèbêkan | sêdhih wanara prihatin | dene ta swaraning apa | sarta pêtênge tan sipi | sigra Radèn Indrajit | nguculkên sênjatanipun | dalêdêg mêtu naga | gêng apanjang tanpa wilis | mingis krura kumêbul sami wisanya ||

jagad kadya kaèbêkan | sêdhih wanara prihatin | dene ta swaraning apa | sarta pêtênge tan sipi | sigra Radèn Indrajit | nguculkên sênjatanipun | dalêdêg mêtu naga | gêng apanjang tanpa wilis | mingis krura kumêbul sami wisanya ||

Begitu dalam kesedihan Raden Indrajit karena remuknya kereta dan matinya kuda penarik keretanya. Yang dilakukan kemudian, ia kembali ke sanggar pamujan, membakar dupa dan duduk tekung memuja semadi. Kukus dupa sudah mengepul lamat-lamat setelah semua sarat pemujaan sudah lengkap. Naiknya asap dupa telah membawa doa dan mantra pengharapan yang dipanjatkan oleh Arya Indrajit Megananda.

Diceritakan di tempat lain, ketika Batara Rama telah jenuh mengikuti peperangan. Maka  dilontarkannya senjata andalannya berupa panah yang ketika dilepaskan dari busurnya, maka ribuan anak panah lepas bersamaan. Kini anak panah jutaan telah memenuhi ajang pertempuran.

Continue reading

50. Pangkur, 32 Pada – Serat Rama, Yasadipura 1.

amrêp pinrêp krura tandang | midêr kèdêr badhama mamrih piling | palu pêlak parêng pêluk | rangkêp rukêt mrih uwal | kapluk kapruk kumêprak bandul-binandul | Bajramusthi pinêlandang | pêgat gulune pinuntir

amrêp pinrêp krura tandang | midêr kèdêr badhama mamrih piling | palu pêlak parêng pêluk | rangkêp rukêt mrih uwal | kapluk kapruk kumêprak bandul-binandul | Bajramusthi pinêlandang | pêgat gulune pinuntir

Tentara wanara sangat gembira melihat Arya Wibisana yang akan maju menghadapi perlawanan Kala Mintragna. Mereka menari-nari dengan suara bergemuruh ketika mereka melihat Wibisana menyembah Ramawijaya siap berangkat.

Telah berhadapan kedua senapati perang dari kedua belah pihak, Wibisana danMintragna. “Wibisana…! Nista sekali kamu sebagai adik rajaku tetapi kamu telah meninggalkannya. Tugasku sekarang adalah memenggal kepalamu, selaku orang yang sudah berkhianat. Kamu yang takut melawan monyet-monyet itu adalah sebuah tanda, bahwa kamu adalah orang yang berjiwa kerdil. Kamu telah meninggalkan negara dan tunduk-takluk kepada monyet-monyet busuk itu”. Continue reading

49. Asmarandana 48 Pada – Serat Rama Yasadipura 1

ana nyandhak gadhing-gadhing | kuping-kuping pukang-pukang | buntute miwah têlale | ana mènèk nèng wêlakang | ana ring ula-ula | parêng nyêndhal jêbol jabut | gadhinge kalih pinokah ||

ana nyandhak gadhing-gadhing | kuping-kuping pukang-pukang | buntute miwah têlale | ana mènèk nèng wêlakang | ana ring ula-ula | parêng nyêndhal jêbol jabut | gadhinge kalih pinokah ||

Diceritakan pasukan raksasa kini dalam keadaan terdesak. Ada seekor gajah milik raja yang besarnya luar biasa. Gadingnya sedemikian tajam dan panjang dan ternyata gajah ini adalah gajah yang pernah diadu dalam perang melawan musuh-musuhnya. Gajah raksasa itu memang setara besar dan kesaktiannya dengan gajah milik Bathara Endra. Gajah perkasa ini sekarang sudah didandani dengan pakaian semacam busana para pembesar.

Ketika dilepaskan dalam kancah perang, para wanara menjadi keteteran dan mereka mundur hingga ada yang bersembunyi dibalik tanaman pategalan. Tapi perbuatan wanara itu tidak membuatnya aman. Jangankan hanya bersembunyi disana, bahkan yang mundur mengungsi di jurang-jurang pun tetap saja diobrak-abrik oleh pangamuk gajah raksasa itu.

Continue reading

48.Durma 42 Pada – Serat Rama Yasadipura1

rinêbut ing wanara winolu sanga | danawa siji rujit | rinêjêng karajang | kinuku-kuku mangkas | rahnya malabar nèng siti | rêksasa kombak | kambah kosik katitih ||

rinêbut ing wanara winolu sanga | danawa siji rujit | rinêjêng karajang | kinuku-kuku mangkas | rahnya malabar nèng siti | rêksasa kombak | kambah kosik katitih ||

Gelar Bajra Panjara adalah ujud gelar prajurit ditya yang dipimpin oleh Indrajit dan Patih Prahasta. Barisan itu dirupakan oleh prajurit dengan menaiki gajah dan kuda di sisi kanan dan kiri yang bersenjata lengkap. Sedangkan yang menaiki kereta ada pada barisan di dalam inti barisan. Barisan itu terbuka di bagian tengah hingga ke belakang pada kedudukan kereta. Pasukan kereta dikitari oleh sekitar limaratusan penjaga dengan pasukan gajah hutan.

Nujum raksasa di ruang tertutup menyatu dalam barisan dengan pedupaan yang mengepulkan asap menunjang keteguhan jiwa para prajurit agar tebal kepercayaan dirinya.

Continue reading

47. Pangkur 29 Pada – Serat Rama, Yasadipura1

. mangangên-angên angkara | sêjatining prabu kang dèn ugêmi | umadêg kasuranipun | sigra akèn umangsah | marang bala rêksasa pramukanipun | sigra têngara sauran | kêndhang gong makêthi-kêthi ||

. mangangên-angên angkara | sêjatining prabu kang dèn ugêmi | umadêg kasuranipun | sigra akèn umangsah | marang bala rêksasa pramukanipun | sigra têngara sauran | kêndhang gong makêthi-kêthi ||

Setelah usai bersemadi, Ramawijaya memanggil kembali Sugriwa dan memerintahkan agar semua pemimpin kera untuk bersiaga. Perintah itu turun kepada Jaya Anggada dan Anoman untuk menyebarkan perintah rajanya.

Dengan demikian bergeraklah pasukan itu menyiapkan apa yang bisa dijadikan senjata dan bekal untuk berangkat menuju peperangan. Batu gunung sebesar gajah diangkut sebagai senjata, juga pohon-pohon kayu dicabuti hingga akar dan buahnya dibawanya serta.

Continue reading

46. Dhandhanggula 20 Pada – Serat Rama, Yasadipura 1

 .........sarèhing karsa pan sampun dadi | wong agung katri Lêksmana lawan | Sugriwa Wibisanane | sêmbada sabayantu | miwah kang wre para dipati | ingatag mangacana

………sarèhing karsa pan sampun dadi | wong agung katri Lêksmana lawan | Sugriwa Wibisanane | sêmbada sabayantu | miwah kang wre para dipati | ingatag mangacana…….

Gemuruh suara gendang dan bende mengiring barisan yang berangkat ke medan perang. Dibagian depan terlihat barisan para istri tentara yang mengantar suaminya. Mereka, para wanita itu, mengiring perjalanan suaminya dengan tingkahnya masing-masing.

Ada yang menggelendotkan kepalanya ke pundak suaminya dengan mesra. Ada yang menggelayut badannya di pundak suaminya disertai dengan isak tangis dan air mata mengalir deras. Ada pula yang menciumi mesra telinga pasangannya. Ada pula yang memilih mencium hidung suaminya, kemudian si suami membalas kasih istrinya, saling pandang, sambil melangkah maju seiring langkah barisan.

Continue reading

45. Sinom, 33 Pada – Serat Rama, Yasadipura1

.....wus kinon Patih Prahasta | amatah kang pra dipati | pangiriding prajurit | têtindhih bupati agung | kirab jawining kitha | kang angrèh para dipati | Wirupaksa Dumrêksa Wiluitaksa || Ruyupaksa Gathodara | Supwarsa......

…..wus kinon Patih Prahasta | amatah kang pra dipati | pangiriding prajurit | têtindhih bupati agung | kirab jawining kitha | kang angrèh para dipati | Wirupaksa Dumrêksa Wiluitaksa ||
Ruyupaksa Gathodara | Supwarsa……

Kembali kita ceritakan Prabu Ramawijaya yang ada di Suwelagiri, beserta laskarnya yang sedang ada dalam persiapan. Semua para adipati hadir mengatur upaya, tidak ketinggalan terlihat Leksmana, Sugriwa dan Gunawan Wibisana

Yang menjadi perhatian mereka adalah upaya bagaimana agar Dewi Sinta dikembalikan oleh Dasamuka dalam suasana kedamaian. Tetapi bila ternyata harus dilakukan dengan pertumpahan darah, maka persiapan perang harus dilakukan dengan seksama.

Continue reading

44. Pangkur , 28 Pada – Serat Rama Yasadipura1

 

.......mangkana sawusira | Sokasrana umatur mung amrih ayu | Dasamuka langkung duka | muntab palangkannya gunjit ||

…….mangkana sawusira | Sokasrana umatur mung amrih ayu | Dasamuka langkung duka | muntab palangkannya gunjit ||

Diceritakan kembali di istana Alengka. Dasamuka sudah memerintahkan keada para punggawa agar mendirikan umbul-umbul disepanjang jalan serta pintu gapura. Meriah warna merah juga menghiasi setiap rumah tinggal para bupati, yang kini siap siaga keluar dari rumah tinggalnya mengatur barisannya. Siang malam terdengar suara hiruk pikuk mengatur semua persiapan perang.

Prabu Dasamuka memanggil para adipati beserta Sang Rekyanapatih. Segera mereka yang dipanggil telah ada dihadapannya. Ada salah seorang punggawa yang bernama Sokasarana, ia adalah seorang telik sandi. Ia adalah seorang yang berkali-telah memuaskan Rahwana pada setiap perintah yang diemban. Maka sekali ini Sokasarana diperintah untuk mengetahui berapa kuat prajurit Ramawijaya yang kini mesanggrah di Suwelagiri. Sokasarana ditugaskan juga untuk mengetahui nama-nama para pembesar wanara satu-persatu dan mengetahui masing masing kekuatan para senapati yang ada dibawah kendali Sugriwa dan Ramawijaya.

Continue reading

43. Mijil, 20 Pada – Serat Rama Yasadipura1

ana cèthine Trijatha Dèwi | wêtênge sagênthong | kuru aking mung samaja dhase | sikile karo amung sadriji | myang astane kalih | sajênthik gêngipun ||

ana cèthine Trijatha Dèwi | wêtênge sagênthong | kuru aking mung samaja dhase | sikile karo amung sadriji | myang astane kalih | sajênthik gêngipun ||

Sang Rajaputri duduk bersila, tapak tangannya ditumpangkan pada lututnya. Keempat jarinya digenggam menjadi satu, hanya ibu jarinya saja yang terbebas. Pandangan mata ditujukan arah puncak hidung, dan pikirannya diheningkan, ketika semua harapan dan doa dipanjatkan.

Ketika itu semua ubarampè telah dimasukkan kedalam kobaran api. Bau wangi menguar dari pedupan yang mulai berkobaran apinya. Dalam kobar api itulah Sinta memanjatkan doa ke hadirat kuasa alam.

Continue reading