DASARATA 1 – Impen kang Kadaradasih

dasarata,kusalya,yogiswara_edited-1

Kang aneng pertapan Yogisrama, ana satriya kang ambeg pandhita, mangasrama ing kana kawit saka timur. Satriya iku kekasih Dasarata, kang wiwit cilik mula wus dherek lan Brahmana Yogiswara. Ora mokal lamun Dasarata watak satriyane saya dina saya tipis amarga saben ari amung ngelmu kapandhitan kang kaparingan dening Brahmana Yogiswara. Mula Dasarata adoh saka bab kang magepokan kalawan gebyaring kadonyan lan nyingkiri sipat sikeping kaprajuritan. Sangsaya percaya jiwane, kalamun kamulyan ing donya dudu bab kang mesti kagayuh.

Wengi wus meh gagat rina nalika Dasarata nyumpena kajugrugan lintang. Emeng tyase Dasarata temah kumawani nanjihake bab impene marang Sang Brahmana Yogiswara.

“Sawijining sasmita kang gaib” mangkana Begawan Yogiswara ngandika. “Bokmenawa sira bakal nampa nugrahaning dewa. Tegese, sira bakal uwal saka lingkuping pertapan”.

Continue reading

DASAMUKA 3 – Ngrabasa Kahyangan

alengka_-1

Prabu Sumaliraja kang midhanget menawa wayahira arsa minta Negara Alengka, kanthi kaprayitnan animbang. Nanging pungkasane Alengka dililakake kapundhut dening Dasamuka. Ditya Prahasta kautus ngembani Rahwana kang maksih mudha tumaruna kinarya Mahapatih pangembating praja.

Sapa sejatinya Prahasta kuwi? Sejatine, Prahasta inguni awujud satriya bagus rupa lan bebudene. Nanging karana sesingidan nginjen Resi Wisrawa medar Sastrajendra Hayuningrat marang Dewi Sukesi, temah badhar wujuding satriya bagus dadi wujud raseksa. Panyuwun pangarih-arih marang Resi Wisrawa supaya dosane linuputan, lan prasetya bakal dadi pamomong tumrap putra-putrane Resi Wisrawa datan kuwasa ngowahi takdir. Nanging kabeh wus kinodrat lamun Prahasta kudu nglakoni dadi raseksa ana sisaning umure. Nanging bawane raseksa kang kedaden saka wujud satriya, Prahasta maksih kadunungan sipat sabar, budi kang luhur lan wicaksana. Kena kinarya pamomong para putra Resi Wisrawa ing tembe.

Continue reading

DASAMUKA 2 – Angkara Murkaning Jagad wus Lair.

rahwana, kalaludra copy

Titi wahyaning mangsa kala, lair putra Resi Wisrawa kang mbarep saka guwa garbaning Dewi Sukesi. Lair ana ing samadyane alas gung liwang-liwung, awujud prongkolaning marus. Duhkitaning atinira Resi Wisrawa binarung lan pamintaning pangapura marang jawata gung sabab putra kang ginadhang lair sampurna, nanging  lair wujud kang ora sabaene.

Saka kaparenging jawata, marus kang anjejemberi owah dadi wujud raksasa kang gedhene kalawun-lawun lan darbe muka kang cacahe ana sepuluh. Nuli raseksa putra pambarep Wisrawa kaparingan nama Dasamuka, kang ngemu makna muka sepuluh. Uga kaparingan tenger Rahwana kang ateges marus kang kacipta ing telenging wana.

Saka pangemaning jawata, Rahwana kaparingan wewengan supaya ateteki mahas ing asamun laku tapa brata. Ing mengko Rahwana bakal kaparingan kasekten kang kena kinarya ambentengi dhiri.

Dhendhaning Jawata durung mendha, nanging sangsaya ndadra. Putra kang kaping loro lair uga wujud raksasa kang luwih gedhe katimbang pambarepe. Putra kang lair kapindho, kaparingan nama Kumbakarna kang ateges kuping kang jembar. Uga kaparingan pituduh supaya amangun tapa nggayuh kasekten bebeteng dhiri.

Continue reading

DASAMUKA 1 – Wisrawa lan Sukesi.

wisrawa,sukesi,sumali copy

Rahwana, Raja rasaksa saka ing Negara Alengka pranyata sawijining raja kang sekti mandraguna. Pawakan gagah prakosa,  tan ana kang ngungguli jurite. Yen katandhingake kalawan para raja rasaksa sakupenge, Sang Prabu pantes lamun kasebut Adhitya Maha Prawira. tegese karosane ngedab-edabi. Kaladuking kandha, Sang Rahwana Raja kuwawa mbelah gunung, ngisep tirtaning samudra satemah asat. Uga Sang Prabu kuwawa ngrabasa alas gung liwang-liwung kang jembare sewu dhepa amung sakedheping netra. Mula Sang Rahwana sanggup mikut saksapoa para dewa lamun kinarepake.

Rahwana nalika samana lagya duka yayah sinipi karana kelangan lacak beburone, Dewi Kusalya. Ambegan krenggosan kaya dene swaraning prahara, binarung lawan geguntur kang jumlegur anggegeter ing antariksa. Layak Rahwana lamun sinebut Dasamuka karana darbe muka kang cacahe ana sepuluh. Sunare kang netra , sumorot mawetu geni. Ing kana Sang Prabu Dasamuka lagya duka yayah sinipi, gempung rasaning ati kelangan kang dadi kekarepaning ati kang samau wus katon ana pangarepane.

Continue reading

SUMANTRI NGENGER SERI 1 – Ki Sugino Siswocarito

sumantringenger1ver0 copy

Mendengarkan cerita Sumantri Ngenger dari Ki Sugino, lakon ini menguatkan kesan dari para saudara saya yang berasal dari “wetan” yang mengatakan bahwa Ki Sugino adalah dalang spesialis lakon Carangan. Pada lakon ini tergambar, bahwa nama-nama dalam silsilah Resi Swandagni terus turun ke Sumantri atau setelah menjadi patih di Maespati diberi nama Patih Suwanda tidak seperti yang tergambar dalam arus utama lakon wayang Jawa.

Dalam lakon ini terdapat nama Suwanda, yang bukan nama Sumantri setelah menjadi Patih Maespati. Siapakah Raden Suwanda dalam cerita ini? Menurut Ki Dalang Gino ia adalah saudara muda dari Prabu Harjuna Sasrabahu. Menurut cerita di banyak versi, bahwa benar bahwa Suwanda adalah buah kecintaan Prabu Harjuna Sasrabahu terhadap anak gunung yang tingkah laku dan ujudnya mampu menawan rasa sehingga ia diaku sebagai saudara. Namun dalam lakon ini kecintaan Arjuna Sasrabahu adalah karena ketika Sang Prabu Harjuna Sasra baru saja kehilangan adiknya Suwanda tadi, yang mirip sekali dengan ujud Sumantri.

Continue reading

LAIRE SEMAR – Ki Purbo Asmoro.

 

nabisulaiman.jimsakar.lan.parasatokewan

Pada tulisan saya terdahulu  dengan judul Maka Menjelmalah Antaga dan Ismaya menjadi Togog dan Semar , sudah sekilas disampaikan bagaimana Semar itu terlahir. Kali ini dari sebuah sajian dari Ki Purbo Asmoro, kami sampaikan sanggit dari bagiamana kisah lahirnya Semar dalam gelaran wayang kulit. Dalam gelaran ini bila dibandingkan dengan gagrak saduran dari Pedhalangan Gagrak Banyumasan terdapat  sedikit geseh.

Bahkan bila dibandingkan kejadian dalam beberapa bab, juga berbeda dengan gelaran dari sesama gagrak, contohnya, dari sumber gelaran dari Ki Nartosabdo, walau hanya dalam narasi ketika membicarakan ketika Bathara Guru yang tangannya menjadi empat adalah buah karena kesulitan menangkap Uma.

Kami sampaikan kepada pembaca lakon kejadian Semar, karena saya lihat sangat banyak klik untuk tulisan dengan judul Bermula dari Nabi Adam dan Siti Khawa, yang merupakan trilogy gancaran yang saya cuplik dari buku Pedalangan Gagrak Banyumasan, yang berakhir dengan kisah lahirnya Ismaya, kemudian berubah rupa dan dinamakan Semar.

Continue reading

KUSALYA V – Gugur Ngrungkebi Sesanggeman

kusalya,sempati__

Resi rawatmeja kang mulat kadangira pinarwasa dening Rahwana, sakala nrajang wani. Kasekten lan sakehing kaprawiran kinetog dening Sang Resi. Sanjata linuwih sesliweran metu saka salirane Resi Rawatmeja, mula ing akasa kehing panah kadya udan grimis candrane. Nanging kang sinrang senjata dibya aran Rahwana, kang prawira ing ayuda, tau tate ngrabaseng kahyangan Jonggring Salaka. Mula kasektenira Resi Rawatmeja meksa cabar, bebasan amung nempuh lengkehing gunung Himawan. Ing kana katupiksa lamun Resi Rawatmeja keteter yudane. Continue reading

KUSALYA IV – Dadi Burone Rahwana . . .

dasamuka-rawatmeja

Saisining kedhaton Ayudya ginempur ajur tanpa sesa. Kinira lamun Dewi Kusalya kasingidan ana ing papan kang permati. Nanging wis kemput ingubengan sakjroning kedhaton, Sang Rahwana tan bangkit ketemu keng dadi kekarepane.

Nanging ing kana ana abdi kinasih,aran Kala Marica, kang bangkit culika lan kasinungan kasekten linuwih. Anggonira ngayam-ayam nemu pawarta kang binandung ing karna, lamun Dewi Kusalya samengko wus mapan ing Pertapan Pucakmolah. Krungu palapuran kang kaya mangkana, kanthi laku priyangga, Prabu Dasamuka kang wus prasetya jejeg nedya anggarwa Dewi Kusalya laku ndirgantara nuju marang Pertapan Pucakmolah. Continue reading

KUSALYA II – Rawatmeja, Titah kang Pinilih.

Resi Rawatmeja lan Batara Narada

Mangkya Sang Naradda pinrentah dening Bathara guru kinen tumurun ing marcapada ngasta Cupumanik kang aran Astagina. Cupu manik Astagina kang isi tirta Mayamahadi bakal kaparingake marang jalma pinilih kang bisa nyirep dahuruning gara-gara. Tirta Mayamahadi kang kena kinarya mbirat sukerta kang tumanem ing angganira Dewi Kusalya. Tumuruning usada bakal linantaran marang titahing jagad kang nama Resi Rawatmaja. 

Dupi  Sang Kaneka wus ayun-ayunan kalawan Sang Resi Rawatmeja, mangkana sugal pangandikanira, “Bergenjong-bergenjong waru dhoyong ditegor ngewong. Rawatmeja titah ulun!! Sira sun utus dadi sarana pepadhanging Negara Ayudya. Apa sababe? Karana sira bisa dadi sarana waluyane putri-putrane Prabu Banaputra, kang saiki nandang raga lan perlu pitulungan. Lamun sira wus rampung nggonira ngusadani, sira bakal antuk jatukrama. Sira bakal jejodhoan lawan Dewi Kusalya. Kuwi, Ngger . . !!

Continue reading

KUSALYA I – Pasanggiri Ing Ayudyapala

prabubanaputralandewikusalya

Hong wilaheng awegenam astu namas sidhem. Ana ratu sidibya pranatengrat pramudita. Mantra-mantra wetan hanggendanu kilen. Rep-rep surup Hyang Pratanggapati, kilen pinayungan asta gangga wirantanu. Asta tangan, gangga banyu, wira papan, tanu tegese tulis. Senadyan kathah titahing Dewa ingkang kaungkulan ing akasa, kasangga ing pratiwi, kaapit ing samudra, kathah ingkang samya hanggana raras, hananging tan kadi negari Ayudya.

Nalika samana kang ngasta bawat pusaraning adil nama Prabu Banaputra. Ratu kang ambeg adil parama arta. Sayekti ageng dedanane narendra ing Negari Ayudya; remen paring sandhang janma ingkang kawudhan, remen paring boga marang janma ingkang nandhang kaluwen, paring tudhung janma kepanasan, akarya suka marang kang nandhang prihatin. Continue reading