73. Durma, 15 Pada – Serat Rama Yasadipura

lawaning prang Dasamuka munggèng rata | saksana anêdhaki | rata nawa rêtna | lawan sêrati dewa | kang juru ngingêr ing jurit | lawan sanjata | guwa wijaya prapti

lawaning prang Dasamuka munggèng rata | saksana anêdhaki | rata nawa rêtna | lawan sêrati dewa | kang juru ngingêr ing jurit | lawan sanjata | guwa wijaya prapti

Amukan Dasamuka dengan dilambari kemarahan yang amat sangat. Maka siapapun yang terkena senjatanya pasti ia tewas bahkan kesiur angin senjatanyapun sudah mampu menebarkan maut. Kini senjatanya ia ganti dengan sebatang kunta. Yang ia incar adalah Ramawijaya, “Heh Ramawijaya, waspadalah dengan senjata kunta ini”

Tetapi sesumbar ini hanya siasat Dasamuka, Leksmanalah yang ia incar terlebih dulu. Leksmana terkena senjata Dasamuka di dadanya, tidak pelak lagi ia jatuh terguling dengan luka yang cukup parah. Ramawijaya menangisi adiknya, demikian juga Narpati Sugriwa beserta para kera prajuritnya.

Continue reading

72. Pangkur, 19 Pada – Serat Rama Yasadipura1

Dasamuka mênthang langkap | mêtu buron alas mulêk ngêbêki | andaka maesadanu | singa warak dipôngga | wraha sarpa saking jêmparing kumrutug | arak-arakan abayak | nadhahi wong agung katri ||

Dasamuka mênthang langkap | mêtu buron alas mulêk ngêbêki | andaka maesadanu | singa warak dipôngga | wraha sarpa saking jêmparing kumrutug | arak-arakan abayak | nadhahi wong agung katri ||


Kemarahan Prabu Dasamuka memuncak karena mantri pengawalnya banyak yang tewas. Ia memerintahkan agar kusir kereta melaju semakin cepat. Benarlah, kusir melecut kuda penghela  hingga kereta berlari semakin kencang dan suaranya berderit menimbulkan kesiur angin ribut dan debu yang beterbangan. Bersamaan dengan pesat laju kereta, ada angin lesus bergolak di angkasa berputar seakan memberi isyarat kepada Dasamuka bahwa ia akan dipecundangi lawannya.

Sebaliknya di pihak pengepung, tentara kera bergolak menyambut punggawa raksasa yang datang menyerang. Tentara raksasa yang datang itu dipimpin oleh ketiga patih dalam, Gathodara, Maudara dan Wiloitaksa yang datang dengan muatan dendam.

Continue reading

71. Durma, 23 Pada – Serat Rama Yasadipura1

............wus siyaga Sang Dasamuka Narpati | amakutha êmas | sinasotya ngintên bumi | abra hèr laut hèr kêmbang ...........

…………wus siyaga Sang Dasamuka Narpati | amakutha êmas | sinasotya ngintên bumi | abra hèr laut hèr kêmbang ………..


Barisan tentara Alengka dengan ciri khusus keluar dari kotaraja dengan jumlah prajurit yang membeludak. Hal ini membuat kaget para tentara kera yang melihat, bahwa kali ini tentara Alengka tampak berbeda dari yang sudah mereka pernah lihat. Setiap prajurit pihak Malyawan yakin, bahwa kali ini pasti Dasamuka sendiri yang memimpin pertempuran.

Narpati Sugriwa, makin tebal keyakinannya terhadap laporan telik sandi ketika ia melihat kehadiran pasukan istimewa ini. Maka ia telah memanggil para punggawa, dan dengan cepat ia telah di ada di tengah kerumunan para pembesar punggawa. Setelah ia memastikan dari laporan yang masuk, maka dilaporkan berita ini kepada Sang Gunawan Wibisana.

Continue reading

70. Maskumambang, 27 Pada – Serat Rama, Yasadipura1.

yayah kadya mèsêm kusumèng Mantili | èsême pinêkak | pangunadikaning galih | hèh aja kabanjur manah

yayah kadya mèsêm kusumèng Mantili | èsême pinêkak | pangunadikaning galih | hèh aja kabanjur manah

Dewi Sinta tersenyum, namun senyum itu seperti tertahan. Dalam hatinya ia berkata, “Jangan berbangga dulu, Sinta. Rahwana saat ini masih hidup……”.

Untuk menghilangkan perasaan campur antara bahagia dan sedikit rasa khawatir, Sinta mengajak Trijatha masuk ke sanggar pamujan, “Marilah nini Trijatha, kita memanjatkan doa agar keselamatan tetap menaungi pihak Malyawan”.

Continue reading

69. Pangkur, 26 Pada – Serat Rama Yasadipura1

......Sang Lêksmana Widagda anuruti | Indrajit kaparèng panduk | sigra amênthang laras | Endrasara saryalon dènira muwus | hèh Dasawadanasuta | wus katon patimu iki ||

……Sang Lêksmana Widagda anuruti | Indrajit kaparèng panduk | sigra amênthang laras | Endrasara saryalon dènira muwus | hèh Dasawadanasuta | wus katon patimu iki ||

Indrajit mengawali serangannya dengan mengerahkan tentara raksasa andalannya. Sementara disisi lawan, Endrajanu, Danurdara, Bimamuka Wisangkatha dan Puthaksi beserta pasukannya datang menyongsong. Maka perang kembali berkecamuk dengan senjata lengkap di pihak Indrajit, melawan wadya kera dengan senjata seadanya berupa batang-batang kayu pepohonan serta batu-batu gunung. Tetapi perang terlihat seimbang pada awalnya. Banyak tentara kera yang mati terkena senjata limpung, kunta dan lainnya, tetapi dilain pihak, tentara raksasa juga banyak yang tewas terkena pukulan kayu dan bebatuan gunung.

Continue reading

68. Sinom, 14 Pada – Serat Rama, Yasadipura1

......mangsah ing rananggana | ôndakara surup | dhêdhêt lintang tan katingal | matak puja wimanasara Indrajit | sigra wus linêpasan ......

……mangsah ing rananggana | ôndakara surup | dhêdhêt lintang tan katingal | matak puja wimanasara Indrajit | sigra wus linêpasan ……

Kematian Aswanikumba dan Kumbakumba membuat miris hati prajurit Alengka. Barisan mereka bubar bercerai-berai menyelamatkan dirinya masing-masing.

Dasamuka yang mendengar kabar kematian kemenakannya memang secara kewadagan masih hidup. Tetapi nyalinya kini telah mati. Andalannya kini tinggal anaknya, Indrajit. Sementara andalan lainnya Gathodara, Maudara, Wiloitaksa yang seorang maling ampuh dan licik telah tewas. Juga andalan lainnya seperti Sokasarana, Dyajaksa dan Akampa, baru-baru ini juga telah tewas.

Continue reading

67. Kinanthi, 37 Pada – Serat Rama, Yasadipura1

saegga wre mambu ilu | mulating ditya lir wukir | kalihe saarga suta | kawus Kumbakarna nguni | sira Sang Aswanikumba | lan Kumbakumba ngajrihi ||

…..saegga wre mambu ilu | mulating ditya lir wukir | kalihe saarga suta | kawus Kumbakarna nguni | sira Sang Aswanikumba | lan Kumbakumba ngajrihi ||

Air mata jatuh dari sudut mata Ramawijaya ketika melihat para prajuritnya tewas bertumbangan saling tindih. Ia sangat sedih melihat kenyataan yang terjadi di depan matanya. Diputuskannya, bahwa ia harus mengutus Anoman ke bukit Magiri mengambil pohon Maosadi, yang daunnya berkhasiat untuk menghidupkan sekalian makluk.

Tidak membuang waktu, Anoman melesat ke bukit Magiri di kaki gunung Malyawan. Sampai di bukit Magiri, Anoman baru sadar, bahwa pesan yang diberikan oleh Ramawijaya belum lengkap. Seperti apa bentuk pohon Sandilata, ia belum tahu.

Continue reading

66. Dhandhanggula – Serat Rama Yasadupura1

putra Radèn Trisirah Sêpuh pribadi | Narantaka lan Radèn Trikaya | Dewantaka lan malihe | prawira tarunanung | nêdhêng kapat dikdayèng jurit......

putra Radèn Trisirah Sêpuh pribadi | Narantaka lan Radèn Trikaya | Dewantaka lan malihe | prawira tarunanung | nêdhêng kapat dikdayèng jurit……

Berita mengenai gugurnya Kumbakarna telah sampai di telinga Dasanmuka. Duka Dasamuka sangat dalam. Kematian adik terkasihnya, membuat Dasamuka sedemikan remuk hatinya. Tetapi ia masih belum menyerah. Ia masih mempunyai anak-anak yang sakti sebagaimana anak yang menjadi idamannya sedari kecil. Dialah Indrajit sebagai putra mahkota, dengan adik-adiknya yang juga sakti mandraguna, Raden Trisirah, Narantaka, Trikaya dan Dewantaka. Mereka adalah anak-anak muda pemberani yang tidak pernah kalah dalam menjalani perintah ayahnya. Mereka anak-anak Dasamuka juga mempunyai dua orang emban yang sakti bernama Menta dan Mantaka. Keduanya masih hidup dalam perang brubuh itu terlindung oleh kesaktiannya.

Continue reading

65. Durma, 28 Pada – Serat Rama, Yasadipura1

dyan cinandhak marang Arya Kumbakarna | binopong nèng jaja glis | wanara sadaya | mulat kasor prabunya | rêk samya nêdyambêk pati | Sang Bayusuta | kumrut tyasira rujit ||

dyan cinandhak marang Arya Kumbakarna | binopong nèng jaja glis | wanara sadaya | mulat kasor prabunya | rêk samya nêdyambêk pati | Sang Bayusuta | kumrut tyasira rujit ||

Sorak sorai ejekan para dewa melingkupi angkasa di sekitar Kumbakarna dengan riuhnya. Kumbakarna marah dan menjebol gunung disertai suara gelegar yang mengerikan. Suara bagaikan guntur itu membahana memenuhi seluruh muka bumi. Gunung itu dipikul Kumbakarna dan diarahkan untuk membunuh Sugriwa. Raja kera itu tidak mampu mengelak ketika Kumbakarna menyerangnya. Walau tidak terkena seluruh tubuhnya, Sugriwa jatuh terjerembab, tak ayal dengan cepat ia sudah ada dalam genggaman Kumbakarna. Kini Sugriwa telah sepenuhnya ada dalam kekuasaan Kumbakarna dalam gendongannya.

Continue reading

63. Pangkur, 18 Pada – Serat Rama Yasadipura1

Sang Gunawan Wibisana | mulat lamun bala wanara gusis | sigra nêmbah asru matur | ring Sang Ramawijaya | dhuh pukulun yèn kèndêlna têmahipun | rusak kang bala wanara | dene krodhane nêkani ||

Sang Gunawan Wibisana | mulat lamun bala wanara gusis | sigra nêmbah asru matur | ring Sang Ramawijaya | dhuh pukulun yèn kèndêlna têmahipun | rusak kang bala wanara | dene krodhane nêkani ||

Segenap tentara kera yang mendengar khotbah Anggada kembali bersemangat untuk mengulang maju ke medan perang. Mereka kembali bergelora dalam dadanya dengan tidak lagi merasa gentar dan takut akan kematian. Gemuruh kembali melanda palagan perang ditandai sorak mereka yang membahana. Senjata kembali mereka pungut yang berupa kayu dan bebatuan. Gerak laju mereka mengalun maju dengan sengatan semangat yang dikobarkan oleh Jaya Anggada.

Bagaikan tumpahan bah, semua tentara kecil-kecil bergerak maju sambil menyempal serta mencabuti kekayuan untuk dijadikan senjata. Mereka bergerak maju dengan mengumpul menjadi kesatuan yang padu.

Continue reading