BANJARAN PANDU, SEBUAH SINOPSIS (I)

pandu timur copy

Dengan senang hati, kami menerima satu set kaset lawas dari kadang kami Mas Sugiran, dengan jumlah 9 keping untuk satu lakon wayang kulit. Suatu jumlah yang tidak biasa. Pastilah lakon wayang dengan durasi panjang. Lakon yang dibawakan oleh Ki Timbul Hadi Prayitno, segera kami salin ke bentuk digital berangsur-angsur, segera setelah kaset ada ditangan.

Jangan tanyakan dulu mengenai mutu rekaman, karena ini kaset kelihatannya sangat lawas rekamannya. Diperkirakan sudah berusia tigapuluh tahunan. Terbayang bahwa kuat gauss magnetnya sudah tidak stabil, dan ini terbukti. Tapi kebanggaan tumbuh dalam hati, karena audio yang kami salin merupakan barang langka, dan konservasi atas karya Ki Timbul pasti bukan kesia-siaan. Kita kupas dulu sinopsisnya bagian demi bagian, seperti apa yang dituturkan oleh Ki Timbul sewaktu kami sambi mengkonversi audionya.

* Continue reading

DORAWICARA – Ki Timbul Hadiprayitno

dorawicara copy

Werkudara ilang tak kedhepake. iki ana wong bagus, sapa?!

Kadange sinarawedi para kadang Pendhawa, Pendhita kandhang langit kemul mega mendhang kleyang kabur kanginan.  Tanpa dhangka praja, Begawan Surya nDadari, kang dadi peparabku.

Begawan Surya nDadari?!

Iya!

Yen mengkana, kowe kang nulungi para kadang Pandhawa?

Ora tedheng aling-aling kepara nyata!!

Tak jaluk Puntadewa, Janaka, Nakula, Werkudara. Kowe gawe kagol pikirku nggonku nyampurnaake kadang Pandhawa.

Tak ulungake kadang Pandhawa, manawa wis ilang nyawane Begawan Suryandadari.

Wani mungsuh aku!!

Apa abamu!!

Damu dadi awu!!! Continue reading

SETA NGRAMAN – Ki Hadi Sugito

Kocap nalika samana ana ing pasewakan Negara Ngastina ketamuan  kadang saka Kesatrian Bumiretawu, Raden Sadewa. Ing kana ing tata lair, Sadewa ngeman marang para Kadang Kurawa, aja nganaake perang Bratayuda yen kersa Negara Ngastina diparingake separo, Pendhawa ya wis trima. Ewasemana  Prabu Duryudana kang wus sarembuk klawan ingkang eyang saka ing Talkandha, Begawan Bisma, wis saguh ngupaya menange Para Kurawa. Mula saka pengendikane ingkang eyang, Begawan Bisma, baline Negara Ngestina dipanggahi. Continue reading

ANGKAWIJAYA KRAMA – Ki Timbul Hadi Prayitno –

Palakramanipun Raden Angkawijaya pikantuk putri Wiratha,  ingkang miturut turun kapernah eyang buyut,  Dewi Utari, menika antawisipun prastawa ingkang mujudaken manunggaling Bathara Cakraningrat lan Bathari Maninten. Nalika samanten sampun Dewa sajodho menika kajibah dening Bethara Guru, minangka sarana sinten ingkang saged antuk kanugrahan sajiwa lan dewa kekalih, tedhak turunipun ing tembe keduga ngregem panguwaos ing tanah Jawi. Continue reading

ANTASENA TAKON BAPA – Ki Hadi Sugito

Tulisan dibawah adalah salah satu analisa dari Kadang kita Mas Al Nurbandana dalam salah satu penyampaiannya tentang Ki Hadi Sugito dalam forum jejaring social yang mengidolakan beliau.  Beliau dalam tulisannya selalu mengetengahkan dengan gambling segala sesuatu yang berhubungan dengan Kyaine Toyan.

Salah satunya adalah analisa adegan-adengan dalam suatu pagelaran wayang Ki Hadi Sugito, dimana adegan tersebut dalam tulisan beliau adalah betul-betul kelihatan natural – just like a real – karena ternyata KHS tidak menggunakan script wantah tetapi juga memperhatikan faktor-faktor psikologis yang biasa terjadi ketika peraga sedang berinteraksi. Salah satu contoh adalah adegan dimana Antasena ketemu Petruk yang ngaku sebagai Werkudara (Lakon: Antasena takon bapa). Faktor psikologis yang diperhatikan menghasilkan tampilan sbb: Continue reading

GATHUTKACA KENDHAGA – Ki Timbul Hadi Prayitno

Penjenengan ingkang sampun nate midhangetaken gotekipun Ki Timbul Hadiprayitno ingkang ngangge irah-irahan Gathutkaca Kendhaga mestinipun  sampun mangertos, bilih lampahan menika sami kaliyan Rama Nitik. Dene lampahan Rama Nitik menika lampahan ingkang sak paket kaliyan lampahan Rama Nitis. Dipun wastani setunggal paket, awit ing mriki awal mulanipun Prabu Ramawijaya manunggal sacara Wisnu, kaliyan Prabu Kresna lan Arjuna. Lha ing mriki, lampahan Gathutkaca Kendhaga minangka seri kapisanan saking kalih episode lampahan Nitisipun prabu Ramawijaya ingkang manitis sajiwa kaliyan Prabu Kresna lan Raden Arjuna. Continue reading

DANAWILAPA – Ki Hadi Sugito.

Nilik saking irah-irahan lampahan, kathah ingkang dereng mangertosi kados pundi  alur cariyosipun. Saweneh wonten ing media memitran, nalika kula take’aken kaliyan para kadang, namung salah setunggal kadang kita ingkang namung paring clue menawi lampahan menika pancen karumpaka saking carang dhinapur. Lan malih alur cariyosipun dipun sebataken, inggih menika bab trekahipun para Kurawa ingkang badhe ngudi sirnanipun para kadang Pandhawa, lumantar setunggaling pendhita ingkang nami Danawilapa.

Kathah lampahan carangan ingkang nyariyosaken kados pundi para Kurawa anggenipun ngudi pejahipun para Pandhawa. Salebeting cariyos wau sewu cara lan srana ingkang katindakaken dening para Kurawa nanging meksa cabar mboten pikantuk karya. Lah ing lampahan DANAWILAPA menika, sejatosipun inggih kalebet saweneh lampahan ingkang rumpakanipun kados ingkang dipun sebataken ing nginggil. Continue reading

SEMAR MBABAR JATIDHIRI – Ki Timbul Hadi Prayitno

:Ana teja sumorot sundhul ing ngawiyat tak prepegi ilang wujuding teja, ana wong bagus!! Wong bagus, ngakua sapa jeneng, sapa jeneng, ngendi omah!!

:Ora mangkana pitakonmu ngampyak kaya wong njala, nggetak kaya wong nggusah manuk. Genti aku takon ngendi dhangkamu, sapa pracekamu.

:Babo!! Takoni durung njawab, teka njunjung dhangka, njunjung buta  !!

:Ora katon widadari ing ngarepanku, buta sayekti papane dhangka.

:Senajan aku buta, nanging aku dudu buta sembarangan nanging buta abdining ratu.

:Ratu ngendi ngewulake wong kaya kowe?!

:Andhelen saka negara Manik Imantaka, Ditya Cengklong Puspitanala. Kowe sapa gus?!

:Satrya saka Yawastina, Bambang Sidapeksa kekasihku . . . . . . Continue reading

WAHYU KEMBANG SEPASANG – Ki Kuat Hadi Samono

Semar medhar werdi tembung purwaning dumadi

Para rawuh, lampahan Wahyu Kembang Sepasang menika satunggaling lampahan ingkang kalebet lampahan carang dhinapur, ingkang biasanipun nyariyosaken sakathahing lampahan nalikanipun Negari Ngamarta sampun madeg, sasampunipun sawetawis tentrem  Pendhawa yasa nagari saking waunipun negari wujud wana.

Ing plot kedadosan sasampunipun Wanamarta dados negari, ing mriku para Pendhawa -tumraping wayang Jawi-, para kadang lan putra sami ngudi ngelmu lan jodo. Wahyu  menika antawisipun wonten ingkang wujud ajaran saking nyantrik, upaminipun wahyu Makutharama. Dene wahyu ingkang maujud upaminipun wahyu Gada Inten lspt.

Dene sawetawis para Pandhawa lan putra-putrinipun sami pikantuk jodho setunggal mbaka setunggal. Sedaya wahyu lan jodho, kathah ingkang sami dados lampahan wujud carangan utawi carang dhinapur ingkang yektosipun ing lampahan cariyos Mahabarata asli saking India mboten wonten. Continue reading