BANJARAN PANDHU DEWANATA – KI TIMBUL HADI PRAYITNO

rayu madrim copy

Nuwun para rawuh ing blog MasPatikraja. Kados ingkang sampun kula aturaken ing sinopsis wekdal anu punika, menawi rekaman pagelaran ringgit purwa ingkang dipun tindakaken dening swargi Ki Timbul Hadi Prayitno menika, awit saking tali asih Mas Gunawan HS lumantar Mas Sugiran. Ringgitan menika kaleksanan ing pengetan warsa enggal tahun Jawi 1 Suro 1918 JE  ingkang mapan wonten ing Balai Sidang Jakarta.

Sampun wetawis tigangdasa tahun kepengker, swanten ringgitan menika dipun rekam. Awit  saking menika nyuwun gunging pangaksami, dene ing mrika-mriki, kiyating gauss magnet ingkang kasimpen ing pita kaset, radi mboten nyekapi ing bab kualitas . Nanging kula pitados, bilih wetahing cariyos, sa-mbotenipun saged muwuhi pengertosan, kados pundi riwayat Pandu Dewanata saking lahir dumugi sedanipun.

Ing mrika-mriki tentu kemawon wonten bab ingkang geseh saking cariyos ingkang karakit dhalang sanesipun. Nanging secara lajering cariyos, lampahan Banjaran Pandhu Dewanata jebles kaliyan pakem versi Metaraman.

.

Lampahan menika pancen mboten limrah ugi ing bab wekdal. Meh sangang jam kiprah Ki Timbul nglampahaken Banjaran Pandhu. Boten aneh, awit lampahanipun Prabu Pandhu Dewanata menika penuh ing bab ingkang mesthi kaangkat ing cariyos panggungan. Klasik, menthes, mboten ndledek kekathahan bab ingkang mboten samestinipun. Inggih caking pepanggungan ringgit purwa ingkang klasik kados mekaten ingkang samestinipun kagelar tumrap lampahan banjaran mliginipun, lan cariyos limrah umumipun.

Katur ingkang kagungan rekaman, Mas Gun lan Mas Sugiran, kula aturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan, dene kula sampun saged urun tenaga nglestariaken karya ageng Ki Timbul Hadiprayitno, supados saged dipun kawruhi kaliyan generasi selajengipun secara umum. Ugi kagem para penggiyat seni pedhalangan, sageda audio menika kangge patuladhan, kados pundi cak-cakaning pedhalangan ingkang sejatos.

Tumraping para rawuh ingkang kangelan anggenipun ngrahabi lampahan ingkang mangangge basa sastra Jawi ingkang inggil, kula sampun mijangaken banjaring lampahan mangangge basa Indonesia wonten ing Sinopsis. Pamrih kula, sageda ngiring pangertosan, kados pundi Ki Timbul anggenipun mbabar cariyos.

Sengadi wujud digital menika namung kula wadhahi ing laju bit ingkang radi alit, namung 96kbps. pamrihipun panjenengan saged gangsar anggenipun ngundhuh. Lan ingkang baken, bidang spektrum ingkang kasimpen wonten ing pita seluloid saking aslinipun sampun kamot wonten ing laju bit ingkang alit menika.

Ingkang ngersaaken audio-nipun mangga kersa klik wonten ing tautan ing ngandhap menika

https://www.4shared.com/mp3/jYFfJXPH/BANJARAN_PANDU01AKTCM.html

http://www.4shared.com/mp3/6kXd1yjw/BANJARAN_PANDU01BKTCM.html

https://www.4shared.com/mp3/MpElSo4Z/BANJARAN_PANDU02KTCM.html

https://www.4shared.com/mp3/QSr9rVh9/BANJARAN_PANDU03KTCM.html

https://www.4shared.com/mp3/hf5QUbtK/BANJARAN_PANDU04KTCM.html

https://www.4shared.com/mp3/wCYpYoC1/BANJARAN_PANDU05KTCM.html

https://www.4shared.com/mp3/QzvLrzpD/BANJARAN_PANDU06KTCM.html

https://www.4shared.com/mp3/yp5hD_ha/BANJARAN_PANDU07KTCM.html

https://www.4shared.com/mp3/v7dTnpb8/BANJARAN_PANDU08KTCM.html

https://www.4shared.com/mp3/MK8zfwmQ/BANJARAN_PANDU09KTCM.html

Iklan

2 comments on “BANJARAN PANDHU DEWANATA – KI TIMBUL HADI PRAYITNO

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s