WAHYU KEMBANG SEPASANG – Ki Kuat Hadi Samono

Semar medhar werdi tembung purwaning dumadi

Para rawuh, lampahan Wahyu Kembang Sepasang menika satunggaling lampahan ingkang kalebet lampahan carang dhinapur, ingkang biasanipun nyariyosaken sakathahing lampahan nalikanipun Negari Ngamarta sampun madeg, sasampunipun sawetawis tentrem  Pendhawa yasa nagari saking waunipun negari wujud wana.

Ing plot kedadosan sasampunipun Wanamarta dados negari, ing mriku para Pendhawa -tumraping wayang Jawi-, para kadang lan putra sami ngudi ngelmu lan jodo. Wahyu  menika antawisipun wonten ingkang wujud ajaran saking nyantrik, upaminipun wahyu Makutharama. Dene wahyu ingkang maujud upaminipun wahyu Gada Inten lspt.

Dene sawetawis para Pandhawa lan putra-putrinipun sami pikantuk jodho setunggal mbaka setunggal. Sedaya wahyu lan jodho, kathah ingkang sami dados lampahan wujud carangan utawi carang dhinapur ingkang yektosipun ing lampahan cariyos Mahabarata asli saking India mboten wonten.

Salah satunggaling lampahan wahyu kababar dening Ki Kuat Hadi Samono, dhalang saking tlatah nGunung Kidul ingkan swanten vokalipun kados memba Ki Hadi Sugito, senajanta dereng saged nyameni.

Ing wekdal kiwari, kathah dhalang ingkang kelu dhumateng gaya kotemporer. mBoten kentun Ki Kuat ugi sami kaliyan sanes-sanesipun. Limbukan lan Gara-gara dipun isi hiburan sanesipun lampahan ringgit, ingkang wancinipun meh sapretelonipun lajer lampahan.

Lampahanipun piyambak kacariyosaken mekaten. Kocap ing negari Sanggar Waringin,  Sang Prabu Andayapati saweg emeng ing penggalih awit kekalih putri sekar kedhaton inggih punika Dewi Andayaningrum lan Andayasekar saweg dados sekar lathi. Ratu selawe negari ngaturaken layang panglamar, badhe mundhut garwa kekalih raja putri. Bebasan negari  Sanggar Waringin kados dene banjir mangsi sarah dlancang.

Kabar sang Raja Putri kekalih ngantos keladuk, menawi ingkang saged nggarwa Dewi Andayaningrum lan Dewi Andayasekar, saged mahanani tenterming negari tumrap sinten ingkang saged mengku. Kaladuking pangucap, kekalih Putri Sanggar Waringin saged kawastanan Wahyu Kembang Sepasang

Mila Pendhita Durna daya-daya bidhal saking Ngastina sasampunipun kalilan dening Prabu Duryudana badhe ngebun-bun enjang anjejawah sonten, njujug ing negari Sanggar Waringin, kairing dening sanggyaning para Kurawa lan Prabu Baladewa. Putri Sanggar Waringin kekalih arsa dipun pundhut garwa pribadi dening Pandhita Durna.

Ing Negari Sanggar Waringin, nyatanipun mboten naming Pandhita Durna kados ingkang dipun cariyosanken badhe nglamar. Ugi Nala Gareng sowan Sang Prabu, dipun utus dening ingkang rama – Ki Badranaya – ugi kanthi maksud ingkang sami, nglamar putra kekalih saking Sang Prabu Andaya Pati. Temtu kemawon, kekalih tamu sami dredah rebat sekaring kedhaton, temah bandayuda.

Prabu Andayapati mboten kepengin negari dados ajanging dredah, lajeng misah ingkang sami pancakara. Kekalihipun dipun aturi sarat wujuding bebana saking Dewi Andayaningrum. Sinten ingkang saged medharaken werdi tembung purwaning dumadi, tri tunggal ingkang ngemu suraos titah marcapada punika dumados saking menapa, bebasan namung wong loro saudhon telu sauruban saged mengku putri Prabu Andayapati kekalih. Pamundhutan saking Sang Putri Dewi Andayaningrum menika nyatanipun awit saking wewisik ingkang dipun tampi dening Putri Sanggar Waringin punika.

Pandhita Durna ingkang sampun gadhah keyakinan menawi saged mbatang cangkriman menika lajeng siaga dados manten. Kairing dening Raden Werkudara lan Raden Janaka ingkang dipun iming-imingi nedya kawedhar ilmu enggal ingkang kawastanan Wahyu Kembang Sepasang, kekalihipun manut miturut. Ing wingkingipun, Raden Arjuna kaweleh. Awit ingkang angsal putri kekalih inggih menika yektosipun Raden Pujadewa putranipun piyambak ingkang mijil saking Dewi Irim-irim, lan Raden Pujasekti ingkang mijil saking Bathari Midra.

Mangga para rawuh kula aturi ngundhuh ngantos pungkasaning cariyos, nalikanipun Setyaki ngajar Durna. Link-ipun wonten ing ngandhap

. Wahyu Kembang Sepasang 1

. Wahyu Kembang Sepasang 2

. Wahyu Kembang Sepasang 3

. Wahyu Kembang Sepasang 4

. Wahyu Kembang Sepasang 5

. Wahyu Kembang Sepasang 6

. Wahyu Kembang Sepasang 7

. Wahyu Kembang Sepasang 8

. Wahyu Kembang Sepasang 9

Iklan

2 comments on “WAHYU KEMBANG SEPASANG – Ki Kuat Hadi Samono

  1. Ping-balik: WAHYU KEMBANG SEPASANG – Ki Kuat Hadi Sasmono | Budaya Wayang "World Masterpiece"

  2. Ping-balik: Ki Kuat Hadi Sasmono : WAHYU KEMBANG SEPASANG | indonesiawayang.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s